Program – Drugi dan

DRUGI DAN / DAY 2

SASTANAK INTERSEKCIJSKOG ODBORA ZA MELANOM SLD
SERBIAN MELANOMA GROUP MEETING

DEO I

09.30 – 12.45 RADIONICE I-IV /WORKSHOPS I-IV

DEO II

14.00 – 18.20 ZAKLJUČCI SA RADIONICA / CONCLUDING LECTURES

Petak 27.11.2020.
RADIONICA I
09.30 - 11.45
HIRURGIJA MELANOMA
Moderatori:
Prof. dr Marijan Novaković,
Prof. dr Nenad Stepić,
Prof. dr Danica Grujičić,
Doc. dr Ivan Marković,
Prof. dr Vicko Ferenc
09.30 - 10.15Tema 1. - Biopsija limfnog čvora stražara u Srbiji
09.30 - 09.38Biopsija limfnog čvora stražara u Srbiji: dostupnost i iskustva Dr. sc. med Stevan Jokić, IORS
09.38 - 09.48Analiza učinjenih SLNB u Klinici za opekotine, plastičnu i
rekonstruktivnu hirurgiju
Dr Dragana Popović Petrović, KCS
09.48 - 09.55Analiza učinjenih SLNB u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMADr Milica Rajović, VMA
09.55 - 10.05Lečenje melanoma u UKCRS poslednjih deset godina Dr Nikola Baroš, KC Banja Luka
10.05 - 10.15Melanom u trudnoći Dr Jovana Končar, IORS
10.15 - 10.45Pauza
10.45 - 11.10Tema 2. - Kompletna limfonododisekcija posle biopsije limfnog čvora stražara -
da ili ne
10.45 - 10.55Kompletna limfonododisekcija posle pozitivnog SLNB u Srbiji (dokazi iz studija i kliničke prakse u Srbiji): NE Potpukovnik doc. dr Goran Šijan, VMA
10.55 - 11.05Kompletna limfonododisekcija posle pozitivnog SLNB u Srbiji (dokazi iz studija i kliničke prakse u Srbiji): DA Ass. dr Marko Jevrić, IORS
11.10 - 11.50Tema 3. - Retke forme melanoma
11.10 - 11.25Izazovi u lečenju melanoma u epidemiji COVID19 - Iskustva KCV Doc dr. Jelena Nikolić
11.25 - 11.35Melanom vulve: smernice za hirurško lečenje i iskustva iz realne prakse Prof. dr Vesna Kesić, MFB
11.35 - 11.45 Metastazektomija u lečenju uznapredovalog melanoma u eri efikasne sistemske
terapije
Dr sc. med. Milan Žegarac, IORS
RADIONICA II SISTEMSKA TERAPIJA I
RADIOTERAPIJSKE PROCEDURE U
TERAPIJI METASTATSKOG MELANOMA
Moderatori:
Prim. dr Nada Babović,
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović MD PhD,
prof. dr Danica Grujičić
09.30 - 10.20Tema 1. - Kombinacija sistemske terapije metastatskog melanoma i
radioterapijskih procedura
09.30 - 09.45Efikasnost imunoterapije i ciljne terapije kod metastaza melanoma
u CNS-u
Dr Dobrica Nerić, IORS
09.45 - 09.57Mesto radioterapije celog mozga u terapiji CNS metastaza
u eri efikasne sistemske terapije
Dr Tatjana Arsenijević, IORS
09.57 - 10.07Indikacije za primenu gama noža u terapiji metastatskog melanoma Dr sc. med. Biljana Šeha, KCS
10.07 - 10.17Indikacije za primenu X noža u terapiji metastatskog melanoma Dr Igor Đan, KCS
10.17 - 10.25Prikazi slučajeva: Dr Jovica Glišić KC Kragujevac
10.25 - 10.50Pauza
10.50 - 11.45Tema 2. - Sekvenciranje terapije metastatskog melanoma
10.50 - 11.00Izbor prve linije terapije kod BRAF pozitivnog melanoma: klinički vodiči, dokazi iz
kliničkih studija i real world evidence
Prof. dr Jasmina Nedović, KC Kragujevac
11.00 - 11.10Izbor prve linije terapije kod BRAF negativnog melanoma: klinički vodiči, dokazi iz
kliničkih studija i real world evidence
Doc. dr Borislava Nikolin IOV
11.10 - 11.23Terapija metastatskog melanoma posle progresije na BRAF i MEK inhibitore i retretman: klinički vodiči, dokazi iz kliničkih studija i real world evidence Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović , VMA
Prikazi slučajeva: Dr Aleksandar Popović, KCN
11.23 - 11.30Sekvencijalna terapija (anti PD1/BRAF+MEK) i re-tretman (anti PD1) metastatskog melanoma sa dobrom kontrolom bolesti - Prikaz slučaja Prim. Dr sc. Med. Miroslav Dinić, VMA
11.30 - 11.35Prikazi slučajeva: Dr Vladimir Perduv, KBC Bežanijska kosa
11.45 - 12.50Tema 3. - Neželjeni efekti onkološke terapije i dermatološki skrining u praćenju obolelih
od melanoma
11.45 - 11.55Kutana toksičnost terapije metastatskog melanoma i smernice za tretman Prof. dr Željko Mijušković, VMA
11.55 - 12.05Adjuvantna terapija melanoma i neželjeni efekti Prof. dr Danica Tiodorović. KC Niš
12.05 - 12.15Retki neželjeni efekti onkološke terapije Dr Jelena Dimitrijević, IORS
12.15 - 12.20Težak oblik mukozitisa kod pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća na terapiji Pembrolizumabom
Prikaz slučaja
Dr Vladimir Nikolić, IORS
12.20 - 12.25Kutana toksičnost imunoterapije i target terapije za metastatski melanom:
Prikaz slučaja
Dr Andrija Jović, KC Niš
12.25 - 12.35Značaj dermatološkog praćenja kod obolelih od melanoma Doc. dr Jelena Stojković Filipović, KCS
12.35 - 12.45Multipli melanom kože: praćenje, rizik od metastaza i preživljavanjeProf. dr Danijela Dobrosavljević, KCS
12.45 - 13.15Pauza
RADIONICA III
09.30 - 12.50h
HISTOPATOLOŠKA I MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA I NAUČNA ISTRAŽIVANJA U MELANOMU
Moderatori:
Prof. dr Dimitrije Brašanac,
Prof. dr Siniša Radulović,
Doc. Dr Martina Bosić ,
Prof. dr Radmila Janković
09.30 - 10.50Tema 1. - Novine u histopatološkoj dijagnostici melanoma
09.30 - 09.43Primena imunohistohemije u dijagnostici melanomaProf. dr Dimitrije Brašanac, MFB
09.43 - 09.49Retki melanocitni tumori - Prikaz slučajaDoc. dr Martina Bosić, MFB
09.49 - 09.57Melanom penisa - Prikaz slučajaKapetan dr Nenad Petrov, VMA
09.57 - 10.00Primena imunohistohemije u dijagnostici melanoma - Prikaz slučajaProf. dr Dimitrije Brašanac, MFB
10.00 - 10.12Histopatološka analiza stražarskog limfnog nodusaProf. dr Dimitrije Brašanac, MFB
10.12 - 10.20Analiza stražarskog limfnog nodusa (SLN)
Prikaz slučaja
Prof. dr Dimitrije Brašanac, MFB
10.20 - 10.35Stem ćelijski koncept melanoma
Asist. dr Lidija Zolotarevski
10.35 - 11.20Pauza
11.20 - 12.10Tema 2. - Molekularna dijagnostika melanoma
11.20 - 11.35Značaj molekularnog testiranja (dijagnostike) u terapiji melanoma Prof. dr Radmila Janković, IORS
11.35 - 11.50Molekularna dijagnostika podtipova melanocitnih tumoraDoc. dr Martina Bosić , MFB
11.50 - 12.05BRAF non-V600 mutacije i molekularno testiranje - prikaz slučajaDoc. dr Martina Bosić , MFB
12.10 - 12.45Tema 3. - Naučna istraživanja u oblasti melanoma u Srbiji
12.10 - 12.19Imunološki biomarkeri za imunoterapiju melanoma Dr Katarina Mirjačić Martinović, IORS
12.19 - 12.30Reupotreba lekova u melanomu
Prof. Jelena Grahovac, IORS
12.30 - 12.45Nasledni melanom VNS Dr sc. med. Bojana Cikota Aleksić, VMA
12.45 - 13.15Pauza
RADIONICA IV
09.30 - 13.25h
DIJAGNOSTIKA MELANOMA: RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA
Moderatori:
Doc. Dr Dejan Kostić, Prof. dr Liljajna Jauković
Dr Isidora Grozdić Milojević
09.30 - 10.35Tema 1. - Radiološka dijagnostika melanoma: novine i iskustva iz prakse
09.30 - 09.42Ultrazvučni pregled u dijagnostici melanoma Asist. dr Miroslav Mišović, VMA
09.42 - 09.53Iglena biopsija limfnog čvora pod kontrolom ultrazvuka kod pacijenata sa melanomomPotpukovnik mr sc. med. dr Ivan Ženilo, VMA
09.53 - 10.03Mesto CT i MR u dijagnostici i pracenju melanomadr Tijana Kosanović , KBC „Dragiša Mišović”
10.03 - 10.15Kriterijumi odgovora na terapiju u metastatskom melanomu: RECIST i iRECISTAsist. dr Miroslav Mišović, VMA
10.15 - 10.30Neuroimaging u melanomu Doc. Dr Dejan Kostić, VMA
10.35 - 11.05Pauza
11.05 - 11.55Tema 2. - Tehnike nuklearne medicine u dijagnostici melanoma: novine i iskustva iz prakse
11.05 - 11.20Metode nuklearne medicine u dijagnostici melanomaProf. dr Ljiljana Jauković, VMA
11.20 - 11.29Biopsija limfnog čvora stražara: novine i iskustva Prim. dr Ana Koljević Marković, IORS
11.29 - 11.44Biopsija limfnog čvora stražara: novine i iskustva Dr Nebojša Kozarević, KCS
11.44 - 11.55Biopsija limfnog čvora stražara: novine i iskustva Doc. dr Radmila Žeravica, KCV
11.55 - 12.25Tema 3. - PET-CT pregled u dijagnostici melanoma: novine i iskustva iz prakse
11.55 - 12.04PET-CT u dijagnostici melanomaDr Isidora Grozdić Milojević, KCS
12.04 - 12.17PET-CT kod pacijenta kao procena odgovora na imunoterapiju i neželjeni efekti imunoterapije metastatskog melanoma Mr sc. med. dr Dolores Srbovan, IOV
12.17 - 12.22PET-CT u dijagnostici melanoma: prikaz slučajaDr Jelena Šaponjski Petrović,KCS
12.25 - 13.15Pauza
13.15 - 14.00

Satellite symposium EUCERIN

13.15 - 19.00DEO II
ZAKLJUČCI SA RADIONICA
Moderatori:
Prof. dr Marijan Novaković,
Prof. dr Vicko Ferenc,
Prof. dr Nada Babović,
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
14.05 - 14.15Hirurgija melanoma u Srbiji: pregled predavanje radionice za hirurgiju melanoma Prof. dr Marijan Novaković
14.15 - 14.30Hirurgija melanoma u Srbiji: diskusijaProf. dr Marijan Novaković Prof. dr Danica Grujičić ,IORS Dr. sc. med Stevan Jokić, IORS Prof. dr Vicko Ferenc, IOV
Dr Dragana Popović Petrović, KCS
Dr Milica Rajović MD, VMA
Dr Nikola Baroš, KC Banja Luka
Dr Jovana Končar, IORS
Potpukovnik doc. dr Goran Šijan, VMA
Ass. dr Marko Jevrić, IORS
Doc dr. Jelena Nikolić
Prof. dr Vesna Kesić, MFB
Dr sc. med. Milan Žegarac, IORS
Prof. dr Nenad Stepić
Doc. dr Ivan Marković
14.30 - 15.25Histopatologija, molekularna dijagnostika i istraživanja u melanomu u SrbijI
14.30 - 14.45Histopatološka analiza stražarskog limfnog nodusaProf. dr Dimitrije Brašanac, MFB
14.45 - 15.00Značaj molekularnog testiranja (dijagnostike) u terapiji melanoma Prof. dr Radmila Janković, IORS
15.00 - 15.10Istraživanja u oblasti melanoma u Srbiji Prof. dr Siniša Radulović,IORS
15.10 - 15.25Histopatologija, molekularna dijagnostika i istraživanja u melanomu u SrbijI:
diskusija
Prof. dr Dimitrije Brašanac, MFB
Prof. dr Siniša Radulović, IORS
Doc. Dr Martina Bosić ,MFB
Prof. dr Radmila Janković,IORS Asist. dr Lidija Zolotarevski Kapetan dr Nenad Petrov, VMA
Dr Katarina Mirjačić Martinović, IORS
Prof. Jelena Grahovac, IORS
Dr sc. med. Bojana Cikota Aleksić, VMA
15.25 - 15.45 Pauza
15.45 - 16.55

Satellite symposium ROCHE

16.55 - 17.40Radiološka dijagnostika i tehnike nuklearne medicine u dijagnostici melanoma u Srbiji
16.55 - 17.10Novine u radiološkoj dijagnostici melanoma Doc. Dr Dejan Kostić, VMA
17.10 - 17.25Tehnike nuklearne medicine u dijagnostici melanoma: novine Dr Isidora Grozdić Milojević, VMA
17.25 - 17.40Radiološka dijagnostika i tehnike nuklearne medicine u dijagnostici melanoma u Srbiji: diskusijaDoc. Dr Dejan Kostić, VMA
Dr Isidora Grozdić Milojević, KCS
Asist. dr Miroslav Mišović, VMA
Potpukovnik mr sc. med. dr Ivan Ženilo, VMA
Dr Tijana Kosanović , KBC „Dragiša Mišović"
Asist. dr Miroslav Mišović, VMA
Prof. dr Ljiljana Jauković, VMA
Prim. dr Ana Koljević Marković, IORS
Dr Nebojša Kozarević, KCS
Doc. dr Radmila Žeravica, KCV
Mr sc. med. dr Dolores Srbovan, IOV
Dr Jelena Šaponjski Petrović, KCS
17.40 - 18.55Sistemska i radioterapija u lečenju metastatskog melanoma i neželjeni efekti terapije
17.40 - 18.00Kombinacija sistemske terapije metastatskog melanoma i radioterapijskih procedura Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, VMA
18.00 - 18.15Sekvenciranje terapije metastatskog melanoma dr Suzana Matković, IORS
18.15 - 18.25Kutana toksičnost terapije metastatskog melanoma i smernice za tretman Prof. dr Željko Mijušković, VMA
18.25 - 18.40Smernice za terapiju neželjenih efekata EGFRi Prof. dr Dušan Škiljević, KCS
18.40 - 19.00Sistemska i radioterapija u lečenju metastatskog melanoma i neželjeni efekti terapije:
diskusija
Prim. dr Nada Babović, IORS
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, VMA
prof. dr Danica Grujičić , IORS
Dr Dobrica Nerić, IORS
Dr Tatjana Arsenijević, IORS
Dr sc. med. Biljana Šeha, KCS
Dr Jovica Glišić KC Kragujevac
Prof. dr Jasmina Nedović, KC Kragujevac
Doc. dr Borislava Nikolin IOV
Dr Aleksandar Popović, KC Niš
Prim. Dr sc. Med. Miroslav Dinić
Dr Vladimir Perduv
Prof. dr Željko Mijušković, VMA
Prof. dr Danica Tiodorović. KC Niš
Dr Jelena Dimitrijević, IORS
Dr Vladimir Nikolić, IORS
Dr Andrija Jović, KC Niš
Doc. dr Jelena Stojković Filipović, KCS
Prof. dr Danijela Dobrosavljević, KCS
19.00 - 19.05Završna rečProf. dr Marijan Novaković
Prim. dr Nada Babović, IORS
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, VMA